Izbornik jezika

Bosanski | English

-Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 65/09)

-Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj  1/12)

-Program   obuke   zaposlenika   u   pravnim   licima,   državnim   organima   i   drugim institucijama u oblasti zaštite od požara („Službene novine Federacije BiH“, broj: 59/10)

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija u vatrogasnim jedinicama („Službene novine Federacije BiH“, broj:    55/11)

- Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/11)

- Pravilnik za zaštitu visokih objekata od požara („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/11)

- Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 86/11)

- Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službene novine Federacije BiH“, broj: 87/11)

- Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 93/12)

-Program polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/13)

- Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta u FBiH (‘‘Sl. novine FBiH’‘, broj: 02/06, 72/07, 32/08,

04/10, 13/10 i 45/10)

- Zakona o privrednim društvima (‘‘Sl. novine FBiH’‘, broj: 23/99, 45/00, 15/03, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08,

7/09, 63/10 i 75/13),

- Zakona o građevinskim proizvodima (‘‘Sl. novine FBiH’‘, broj: 78/09),

- Zakona o prostornom uređenju i građenju TK (‘‘Sl. novine TK’‘, broj: 6/11, 04/13 i 15/13),

- Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina (‘‘Sl. novine TK’‘, broj: 03/06, 01/07,

05/08 i 10/11),

- Zakon o zaštiti od buke (‘‘Sl. novine FBiH”, broj: 110/12),

-Zakona o električnoj energiji (‘‘Sl. novine FBiH’‘, broj: 66/13),

- Zakona o privrednim društvima (‘‘Sl. novine FBiH’‘, broj: 23/99, 45/00, 15/03, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08,

7/09, 63/10 i 75/13),

- Zakona o elektroenergetskoj inspekciji TK (‘‘Sl. novine TK’‘, broj: 04/03 i 04/08),

- Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (‘‘Sl. novine FBiH’‘, broj: 35/09),

- Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1 kV

do 400 kV (''Sl. list SFRJ'', broj: 65/88 i ''Sl. list RBiH'', broj: 13/94).

- Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova (''Sl. list SFRJ'', broj: 06/92 i

''Sl. list RBiH'', broj: 13/94).

-Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (''Sl. list SFRJ'', broj:

07/71 i 44/76 i ''Sl. list RBiH'', broj: 13/94).

- Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica

(''Sl. list SFRJ'', broj: 13/78 i ''Sl. list RBiH'', broj: 13/94).

- Pravilnika o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja (''Sl. list SFRJ'', broj:

19/68 i ''Sl. list RBiH'', broj: 13/94).

- Pravilnika o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (''Sl. list

SFRJ'', broj: 04/74 i 13/78 i ''Sl. list RBiH'', broj: 13/94).

- Tehničkih propisa o gromobranima ''Sl. list SFRJ'', broj: 13/68 i ''Sl. list RBiH'', broj: 13/94).

- Pravilnika za električne instalacije niskog napona (''Sl. list SFRJ'', broj: 53/88 i ''Sl. list RBiH'', broj: 13/94),

   i drugih podzakonskih akata i propisa koji uređuju navedenu oblast.

- Pravilnik o tehničkim propisima za izradu i upotrebu parnih kotlova, parnih sudova, pregrijača pare i zagrijača

 vode (‘‘Sl. list SFRJ’‘, broj: 07/57, 23/57, 56/72 i 61/72),

- Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom (‘‘Sl. list SFRJ’‘, broj: 16/83),

- Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane, tečne i pod pritiskom

 rastvorene gasove (‘‘Sl. list SFRJ’‘, broj: 25/80 i 9/86),

- Zakon o zaštiti na radu (‘‘Sl. list SR BiH’‘, broj: 22/90),

- Zakon o evidencijama u oblasti rada (‘‘Sl. list SFRJ’‘, broj: 17/90 i ‘‘Sl. list RBiH’‘, broj: 02/92 i 13/94),

- Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina (‘‘Sl. novine FBiH’‘, broj: 06/98, 35/98 i 11/99),

- Zakon o privrednim društvima (‘‘Sl. novine FBiH’‘, broj: 23/99, 45/00, 15/03, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 88/08,

07/09, 63/10 i 75/13),

- Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (‘‘Sl. novine FBiH’‘, broj: 35/09 i 42/11),

- Opšti Pravilnik o higijensko tehničkim mjerama na radu (‘‘Sl. list FNRJ’‘, broj: 16/47, 18/47 i 36/50 i ‘‘Sl. list R

BiH’‘, broj: 02/92 i 13/94),

- Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi (‘‘Sl. list SFRJ’‘, broj: 36/69 i ‘‘Sl. list R BiH’‘,

broj: 02/92 i 13/94).

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (‘‘Sl. list SFRJ’‘, broj: 42/68)

- Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala (‘‘Sl. list SR BiH’‘, broj: 05/86),

- Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (‘‘Sl. list SFRJ’‘, broj: 18/91),

- Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostorije i

radne prostore (‘‘Sl. list SRBiH’‘, broj: 05/88),

- Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne struje (‘‘Sl. list SR BiH’‘, broj: 34/88),

- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (‘‘Sl. list SFRJ’‘,broj: 53/88),

- Pravilnik o vođenju evidencije, čuvanje isprava i sadržaja godišnjeg izvještaja iz oblasti zaštite na radu (‘‘Sl. list

SR BiH’‘, broj: 02/91),

- Pravilnik o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na

tim radnim mjestima (‘‘Sl. list SR BiH’‘, broj: 02/91),

- Pravilnik o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanju iz oblasti zaštite na radu (‘‘Sl. list SR BiH’‘,

broj: 02/91),

0 0