Izbornik jezika

Bosanski | English

Zaštita od požara - ZOP

Slika
 • Obrazovanje i osnovna obuka sa provjerom znanja zaposlenika iz oblasti zaštite od požara,
 • Izrada Pravilnika zaštite od požara ,
 • Izrada programa obuke iz oblasti zaštite od požara,
 • Izrada programa mjera iz oblasti zaštite od požara,
 • Obuka zaposlenika koji rukuju sa eksplozivnim i lakozapaljivim tečnostima i gasovima,
 • Dopunska obuka odgovornih lica za poslove zaštite od požara..

U suradnji sa poslovnim partnerima obavljamo i druge poslove vezano za oblast zaštite od požara kao što su:

 • Izrada Elaborata zaštite od požara i izrada planova zaštite od požara,
 • Kategorizacija objekata sa procjenom ugroženosti od požara,
 • Izrada Elaborata o zonama opasnosti od požara i eksplozije,
 • Pregled projektno-tehničke dokumentacije sa aspekta Zakona zaštite od požara, 
 • Izrada Planova spašavanja i evakuacije 
0 0